Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2023. 09. 01-TŐL

I. Bevezető rendelkezések

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a LaserSurge Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által az egészségügyi szolgáltatásai igénybevételére vonatkozóan tett és a Páciensek által elfogadott ajánlatokra, az általa a Páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens között a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira (személyi és tárgyi hatály).

A Szolgáltató által nyújtott és a Páciensek által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás(ok), valamint az ehhez szükséges anyagok/eszközök megrendelésének és igénybe vételének a feltételeit az egyedi „Szolgáltatási keretszerződés” (a továbbiakban: Szolgáltatási keretszerződés) és 1. számú melléklete, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései tartalmazza.

Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között létrejött Szolgáltatási keretszerződés és egyéb megállapodás mást nem tartalmaz, a felek a Szolgáltatási keretszerződést határozatlan időtartamra kötik, amely időtartam alatt jogosult a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére – beleértve az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelését és teljesítését – a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók az egyedi Szolgáltatási keretszerződésben foglalt eltérésekkel. A felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szűnik meg, illetőleg szüntethető meg a felek által.

A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Megrendelő általi megismerését és magára nézve kötelezőnek történő elfogadását követően valamennyi további, a Megrendelő által a Szolgáltatótól megrendelt újabb egészségügyi szolgáltatásra már a jelen ÁSZF – annak Szolgáltató általi esetleges módosítása esetén pedig a mindenkori ÁSZF – rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltatási keretszerződés hatálya alatt megrendelésnek minősül a Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére. Ennek megfelelően a Páciens részéről megrendelésnek minősül többek között:

– Telefonon vagy írásban/e-mail útján /online módon időpont foglalása meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan,

– Orvosi vizsgálatot követően az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele,

– Orvosi vizsgálatot követően, időben később nyújtandó egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről mind a honlapján, mind az járóbeteg-szakrendelő recepcióján, erre fenntartott külön helyen hirdetményt tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű ÁSZF-t. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Megrendelőre, illetőleg az általuk adott valamennyi jövőben megrendelésre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak, feltéve, hogy a Megrendelő a módosított rendelkezések Szolgáltató honlapján történő közzétételétől számított 30 napon belül nem tájékoztatja írásban a Szolgáltatót arról, hogy a módosított rendelkezéseket nem fogadja el. A Megrendelő köteles minden egyes újabb megrendelés megadását, illetőleg egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni az akkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről, ide értve az esetlegesen módosult rendelkezéseket is.

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. A Szolgáltató felelősségbiztosításának az adatai:

– Biztosító: Generali Biztosító Zrt.

– Kötvényszám: 95665004898397700

II. Fogalom meghatározások:

1. Szolgáltató: a LaserSurge Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13 09 227530, székhelye: 2083 Solymár, Kálvária utca 11., adószáma: 32294273-1-13, tevékenységi engedélyének száma: 000001486).

2. LaserSurge Kft. Lézersebészet Rendelő: a Szolgáltató által működtetett magánrendelő, amely járóbeteg szakrendelés keretein belül járóbeteg-ellátást nyújt a hozzá forduló ügyfelei részére (a továbbiakban: LaserSurge).

3. Megrendelő/Páciens/Ügyfél: az egyedi Szolgáltatási keretszerződésben megnevezett, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy.

4. Ambuláns lap: az a dokumentum, melyet az egészségügyi ellátó személyzet a vizsgálat és a kezelés folyamán készít, és amelyeknek az aláírásával a páciens mind a megrendelést, mind pedig a Szolgáltató teljesítését igazolja.

5. Proforma számla: az a dokumentum, melyet a páciens a vizit végén kézhez kap,
tartalmazza a kezelés tételeit és azok összegeit. A számla kiállítása ez alapján történik.
6. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Megrendelő/Páciens/Ügyfél

III. Az egészségügyi szolgáltatás

1. A szolgáltatás tartalma

Szolgáltató – díjazás ellenében – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére:
a) egészségügyi panasz felmerülése esetén Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben igénybe veheti az LaserSurge mindenkori szakrendeléseit, egészségmegőrző program keretében betegségmegelőzési szűrővizsgálatait, dietetikai és életmód tanácsadási szolgáltatásait,
b) Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban igénybe veheti a képalkotó diagnosztikai eljárásokat,
c) Megrendelő orvosi javaslattal, előzetesen egyeztetett időpontban veheti igénybe a laborvizsgálatokat,
d) a Páciens orvosi javaslattal, előzetesen egyeztetett időpontban, veheti igénybe az oltásokat,
e) LaserSurge szakorvos által terápiaként megállapított gyógyszerek felírása az orvosi viziten túl a Szolgáltató mindenkor irányadó receptfelírási protokollja szerint,

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy egészségügyi szolgáltatást a fenti körben nyújt a Megrendelő részére, azonban a Megrendelő megrendelése nem jelenti automatikusan valamennyi jelen pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatás nyújtását. A Megrendelő által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét a Megrendelő megrendelése, és az ennek alapján a felek között létrejött Szolgáltatási keretszerződés tartalmazza és határozza meg.
A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az egyes igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata határozza meg, amely a Szolgáltató honlapján, a Rendelőintézetben megtekinthető.
A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a díjtáblázatban megjelölt egészségügyi szolgáltatások közül bizonyos szolgáltatások önmagukban, a Megrendelő egyedi igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, és más szolgáltatásokkal együtt vehetőek csak igénybe.
A Szolgáltató a szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és közreműködői (alvállalkozói) igénybevételével nyújtja a Szolgáltató székhelyén azzal, hogy szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.
A Szolgáltatási keretszerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Megrendelő által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal a Megrendelő részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás). Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók által készített vizsgálatok során keletkezett leletek – ’pdf’ formátumban, e-mail-en titkosítás nélkül – kerülnek továbbításra Szolgáltató részére.

2. Az ellátás folyamata

a) Zugligeti Klinika

Cím:

1121 Budapest, Zugligeti út 60.

Telefon és előjegyzés:

+36 1 275 1444, +36 1 275 145

Rendelési idő:

Péntek 15:00 – 20:00

b) Dunaújváros – Egészségház

Cím:

Dunaújváros, Liget köz 7. – Egészségház

Telefon és előjegyzés:

+36 70 325 6136

Rendelési idő:

szombat 10:00-13:00 ( a rendelési idő forgalomtól függően megnyúlhat )

e-mail: lasersurge.kft@gmail.com
honlap: https://lezermutet.hu/

1.
Időpont egyeztetés: nyitvatartási időben lehetséges személyesen, telefonon vagy írásban; illetve korlátlan módon: online. Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

2.
A Megrendelőnek az ellátásra esetenként, előzetesen telefonon vagy személyesen, vagy írásban be kell jelentkeznie. Bejelentkezéskor meg kell adnia nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát, illetve röviden az időpont kérés okát. Az első időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Páciens részére az időpontfoglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól). Ennek értelmében, amennyiben a Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontját legalább hat órával megelőzően nyitvatartási időben nem mondja le, és az előre foglalt időpontban sem jelenik meg, a Szolgáltató 6.000,- Ft, azaz hatezer forint rendelkezésre állási megbízási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni Megrendelő részére, amely összeget a Megrendelő köteles készpénzben vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül.

3.
A Páciensnek a LaserSurge rendelőbe történő megérkezéskor a recepciós pultnál kell jelentkeznie. A Megrendelő akkor írja alá az egyedi Szolgáltatási keretszerződést, illetőleg az ÁSZF elfogadását, amikor első alkalommal személyesen megjelenik a Szolgáltatónál. Új páciensként a rendelési időpont előtt negyed órával kell érkezni a szükséges adminisztráció lebonyolítása érdekében. A Páciensnek minden egyes megrendelés esetében magával kell hoznia személyi okmányait a személyazonosság ellenőrzése céljából, illetőleg a korábbi orvosi kezelésekről és beavatkozásokról rendelkezésére álló iratokat a kórelőzmény rögzítése céljából. A Páciensnek az egészségügyi szolgáltatás megrendelése során nyilatkoznia kell személyi adatairól, illetőleg azok esetleges változásáról, és az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás szempontjából lényeges orvosi adatairól (kórelőzményéről). Bármelyik nyilatkozattételi kötelezettség megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását visszautasítani és megtagadni, és a Szolgáltatási keretszerződéstől elállni.
A Szolgáltatási keretszerződést az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe fogja venni, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

5.
Az egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített rendelőben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!

6.
A Szolgáltató a Páciens egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról betegkartont (Páciens karton) vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.

7.

Recept felírási protokoll

– Orvosi vizitek keretében valamint a vizsgálatot követő 7 napig a receptfelírás ingyenes.
– A receptfelírási igényt az átvétel tervezett időpontját megelőzően egyezteni kell telefonon vagy e-mail-en, ezt követően a felírt receptet rendelési időben a recepción lehet személyesen átvenni. A receptfelírási szolgáltatás díja 5.000 forint/alkalom. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi előre, hogy receptet szeretne felíratni, várakoznia kell, amíg az asszisztensek a páciensek ellátása mellett időt tudnak szakítani a kért gyógyszer felírására. A személyes átvétel külön orvosi vizsgálat nélkül csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az igényelt gyógyszert korábban a Szolgáltató valamely orvosa írta fel a Megrendelőnek, a kórlapon rögzítette annak adagolását, a Megrendelő a Szolgáltató szakmai protokollja szerint előírt orvosi vizsgálatokon megjelent, és az utolsó vizsgálat óta kevesebb, mint 3 hónap telt el.
– A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Megrendelő bármilyen receptfelírási igényének a teljesítését fenti rendelkezésektől függetlenül külön orvosi vizsgálattól, és azon való részvételtől tegye függővé, és annak teljesítéséig a receptfelírást megtagadja.

8.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2000. évi C. törvény bevezetése miatt, 2021. március 1-től, azon orvosaink, akik egészségügyi szolgálati jogviszonyban állnak, az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetét és a Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthatnak egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá nem tartozó – jogviszonyban (azaz pl. a LaserSurge-ben) már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.

IV. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

1.
Megrendelő az esetenként igénybevett szolgáltatásokért Szolgáltató részére díjat köteles fizetni. Az egészségügyi szolgáltatások díjai a Szolgáltató honlapján (https://lezermutet.hu/), valamint a LaserSurge-ben nyomtatott formában, a hatályos díjjegyzéknek Szolgáltató a recepcióján való kifüggesztésével ismerhetők meg személyesen. Ezen kívül Szolgáltató telefonon, valamint e-mail útján biztosít tájékoztatást Megrendelő részére.

2.
Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelések befejezésekor adott megjelenéskor kerülnek rögzítésre, és számlázásra ideértve a közvetített szolgáltatások díját is, amelyeket a Megrendelő külső szolgáltatótól vesz igénybe.

3.
A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni a Szolgáltató pénztáránál. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki. Azokban a külön – jelen ÁSZF-ben rögzített – esetekben, amikor a Páciensnek valamely díjat a Szolgáltató által postán kiküldött számla ellenében kell megfizetnie, a Szolgáltató jogosult számla helyett a Páciens részére ún. díjbekérőt kiküldeni. Ebben az esetben a Páciens az általa megfizetett összegről a számlát utólag, a díjbekérőn szereplő összeg megfizetését követően kapja meg postai úton.

4.
Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor az ún. ambuláns lapon aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését. A Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, illetőleg a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét is igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát és annak mellékleteit postai úton megküldeni a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását megtagadja, a Szolgáltató jogosult az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás díját peres úton követelni a Megrendelőtől.

5.
Minden olyan esetben, amikor a számla kiegyenlítése nem történik meg a szolgáltatás időpontjában (átutalással történő fizetés, biztosító általi finanszírozás, stb.), a Megrendelő köteles a fizetési kötelezettségének a számla szerinti fizetési határidőig eleget tenni, és a számlában megjelölt összeget maradéktalanul kiegyenlíteni. Az általa megjelölt biztosító fizetési kötelezettségért, a biztosító szerződésszerű teljesítéséért a Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés aláírásával készfizető kezességet vállal.

6.
A Megrendelő a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni a Megrendelővel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek a Megrendelőt terhelik.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató – a sürgősségi ellátás kivételével – jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére, függetlenül attól, hogy azok egy már megrendelt kezelési szolgáltatáscsomag részét képezik-e, vagy egymástól független szolgáltatások.

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatási keretszerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási keretszerződés ezen okból történő felmondása esetén a Megrendelő által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.

7.
A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését legalább 10 (tíz) nappal megelőzően – a honlapján köteles közzétenni, valamint a rendelőben nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási keretszerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást a Megrendelővel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban a Megrendelő részére igénye esetén igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozás miatt kerül sor.

8.
A Szolgáltató által a szolgáltatási díjakról a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kiállított számlák a számla keltének napján hatályos számviteli-és adójogszabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás kezdete, és a számlakiállítás napja közötti időszakban bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a számlának egyéb, a Szolgáltató által nem ismert adatot is tartalmaznia kell, a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a még hiányzó adatokat haladéktalanul megadni a számviteli szabályok betartása érdekében.
A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Megrendelő részére, és ÁFA mentes díjakat is tüntet fel a mindenkori díjtáblázatában (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA összegét). Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA-mentes szolgáltatások ÁFA-körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatási keretszerződésben feltüntetésre kerülő szolgáltatási díj összegét az ÁFA összegével megemelni, és a Megrendelő is ezen ÁFA-összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles.

9.
A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató díját, és valamennyi költségét is, azaz a Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezésein túlmenően további díjat vagy költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet.

V. A betegek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos sajátos rendelkezések

1.
A Megrendelőnek joga van az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, vagy az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Az orvosválasztás joga a Szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. A Szolgáltató orvosainak a listája a Szolgáltató honlapján, illetőleg a Szolgáltató helyiségében kifüggesztve megtalálható, szakterületek szerinti bontásban. Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelni kívánt egészségügyi szolgáltatás teljesítése során meghatározott orvos közreműködését kívánja, köteles ezt előre jelezni időpont-foglaláskor, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által foglalkoztatott orvosok időbeosztása eltérő. Amennyiben a Megrendelő időpont-foglaláskor ilyen személyt nem jelöl meg, a Szolgáltató jelöli ki a közreműködő orvost.

2.
A Megrendelő bármely, a kezelőorvosa által megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával kapcsolatosan kezdeményezheti a Szolgáltató más orvosa által történő vizsgálatát, ebben az esetben köteles azonban megtéríteni az általa igényelt újabb orvos által kifejtett egészségügyi szolgáltatás díját is.

3.
A Megrendelő az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.
A Megrendelő megtilthatja, hogy a gyógykezelésének a tényét, vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója, vagy a gondozásra köteles személy kérésére lehet eltekinteni.
A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetőek meg, illetve pszichés krízishelyzetben van.
A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
A súlyos állapotú beteg által, a kiskorú vagy törvényes képviselője által megjelölt személy, valamint a törvényes képviselők kötelesek a Szolgáltató működési rendjét betartani.

4.
A Megrendelő jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A Megrendelőt megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást a Megrendelő részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja.
A Megrendelő az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az
általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.
A cselekvőképes Megrendelő a tájékoztatásról lemondhat kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a Megrendelő kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.

5.
A Megrendelőt megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Megrendelő szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Megrendelő döntése nem érinti azonban a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
A Megrendelőnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Megrendelő megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Megrendelő ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának az előzetes orvosi vizsgálatot és tájékoztatást követő tényleges igénybevételével a Megrendelő jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.
Az invazív beavatkozásokhoz a Megrendelő írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.
A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Megrendelői beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött Szolgáltatási keretszerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.
A Megrendelő a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén, azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.
A cselekvőképes Megrendelő – ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben a Megrendelő cselekvőképtelen, és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén a Megrendelő egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.
A Megrendelő beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és

a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására a Megrendelő által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;

b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése a Megrendelő egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

A Megrendelő beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

6.
A cselekvőképes Megrendelőt megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A Megrendelő minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadóak.

7.
A Szolgáltató a Megrendelőről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és írásos egészségügyi dokumentációt vezet.
A Megrendelő jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Megrendelő rendelkezik. Az esetleges másolat készítésének a költségeit a Megrendelő köteles viselni.
A Megrendelőnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Megrendelő ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási keretszerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni. Az érintett személy egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

8.
A Megrendelő az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A Megrendelő – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles a Szolgáltatóval, és annak az ellátásában közreműködő dolgozóival együttműködni, így többek között:

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer-vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
c) az Egészségügyért Felelős Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
f) a gyógyintézet működési rendjét betartani,
g) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni,
h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Megrendelőt a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Megrendelő részére, és elálljon a vele megkötött Szolgáltatási keretszerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelőt más egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.
A Megrendelő és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak a törvényben foglalt jogait sem.

VI. Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás
1.
A Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített személyes adatokat, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa, határidő nélkül, azaz a megrendelt egészségügyi szolgáltatások teljesítését, és ebből következően a Szolgáltatási keretszerződés megszűnését követően is. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató – beazonosíthatatlan módon – tudományos, kutatási célokra felhasználja.
A Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes és egészségügyi adatait a Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozók és közreműködők, illetőleg a Szolgáltató által igénybe vett közvetített szolgáltatást nyújtók megismerjék, részükre a Szolgáltató azokat a megrendelt egészségügyi szolgáltatások nyújtása céljából továbbítsa. A Szolgáltató a Megrendelő erre irányuló igénye esetén köteles a Megrendelőt tájékoztatni arról, hogy személyes és egészségügyi adatait az egészségügyi szolgáltatás nyújtása keretében mely, a Szolgáltató szervezetén kívüli személynek és szervezetnek továbbította.

2.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási keretszerződéshez mellékelt, általa aláírt Ambuláns Lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk az orvosi ellátások, gyógykezelések megválasztásához és megfelelő és eredményes elvégzéséhez szükségesek, kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek, teljes körűek, és tudomásul veszi, hogy a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Szolgáltatót a Megrendelőt ezen kötelezettség elmulasztása vagy megszegése miatt ért károkért semmilyen felelősség nem terheli.

3.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (lakcím, levelezési cím, telefon, e-mail cím) a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a kezeléssel összefüggő lényeges körülményekről őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki, kizárólag törvényben meghatározott esetben.

4.
A Páciens a betegjogi tájékoztatóban foglaltak szerint tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a Szolgáltató tevékenysége során őt ért sérelmek miatt. A Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy áttanulmányozta, megismerte és megértette a betegjogi tájékoztatót.

5.
A Szolgáltató és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során egymás tudomására hozott személyes és egyéb adatokat, tényeket és körülményeket (továbbiakban: Információ) bizalmasan kötelesek kezelni, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az Információk megőrzése érdekében, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag akkor adják ki harmadik személy részére, ha erre jogszabály kötelez. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn.

6.
Megrendelő hozzájárul egészségügyi és kapcsolódó személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Páciens adatait a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Páciens nyilatkozatai alapján kezeli és megőrzi.

7.
A Szolgáltató és a Megrendelő felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

VII. Az egyedi szolgáltatási keretszerződés létrejötte, megszűnése
1.
Az egyedi Szolgáltatási keretszerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Páciens a Szolgáltató recepcióján első alkalommal megjelenik a Szolgáltatónál, és a szerződést és annak mellékleteit aláírja.
Az időpontfoglalással a Szolgáltató csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a megjelölt időpontban egy általa kijelölt orvos a Megrendelő rendelkezésére fog állni, és a Megrendelőt meg fogja vizsgálni abból a szempontból, hogy egészségi állapota alapján alkalmas-e az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez megrendelés, és a Szolgáltatási keretszerződés aláírása szükséges. A Páciens megrendelése, és annak lehetséges formái vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megrendelővel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
Figyelemmel arra, hogy a betegvizsgálat a Szolgáltató által üzemeltetett orvosi rendelőkben folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a betegvizsgálat megkezdésében. A Megrendelő az ilyen időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Megrendelő az orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.
Amennyiben a Megrendelő az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot, feltéve, hogy a vizsgálat várható időtartama nem haladja meg a Megrendelő késedelmével együtt a 30 percet. Amennyiben a Megrendelő késedelme meghaladja a 10 percet, vagy az egyeztetett orvosi vizsgálat várható időtartama meghaladja a Megrendelő késedelmével együtt a 30 percet, a Szolgáltató az egyeztetett orvosi vizsgálat elvégzésére nem köteles. Ebben az esetben a Megrendelő új időpontot köteles egyeztetni a Szolgáltatóval, vagy – a Szolgáltató ez irányú kifejezett felajánlása esetén, az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének a függvényében – megvárhatja a rendelési idő végét, amikor is a Szolgáltató sort tud keríteni az orvosi vizsgálatra. A Megrendelő egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.

2.
Az egyedi Szolgáltatási keretszerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott, a páciens megrendelésétől az általa megrendelt egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre és lép hatályba.

3.
A szerződés megszűnik:

– a felek közös megegyezésével,
– a Megrendelő halálával,
– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
– a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
– rendes felmondással,
– azonnali hatályú felmondással.

A szerződés megszűnésekor a Megrendelő köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során a Megrendelő vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített egészségügyi szolgáltatások ellenértékét.

4.
A Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).
A Szolgáltatási keretszerződést a Szolgáltató is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás más általi elvégzéséről gondoskodhasson.
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését megszegi, a Szolgáltató a Szolgáltatási keretszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási keretszerződés ezen okból történő felmondása esetén a Megrendelő által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.

VIII. Vegyes rendelkezések
1.
A Szolgáltató nevében a Szolgáltatási keretszerződés aláírására a Szolgáltató nevében cégjegyzési joggal felruházott személy, valamint az általa ebben a körben meghatalmazott alkalmazott jogosult.

2.
Megrendelő a Szolgáltatási keretszerződés, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatására vonatkozó megrendelés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.
Jelen ÁSZF, a Páciens Karton, a Kórtörténet, és a Szolgáltatási keretszerződés együttesen tartalmazzák a Páciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.

4.
Felek a Szolgáltatási keretszerződést – amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.

5.
Az egyik Fél által a másik Félhez a jelen szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldeményt (“Küldemény”) akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére igazolhatóan megküldésre került, és az kézbesítve lett.
A Szolgáltatónak címzett Küldeményt a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségekre kell megküldeni.
A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:

a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor,
b) postai feladás esetén – amennyiben „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” értesítéssel a fél nem veszi át – a postai feladást követő 5. munkanapon, egyébként az átvétel tényleges napján tértivevénnyel igazoltan,
c) e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.

6.
A Megrendelő és a Szolgáltató a közöttük felmerült jogvita peren kívüli megoldására együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. A közvetítői tanács összetételét, a közvetítői eljárás rendjét külön törvény (2000. évi CXVI. törvény) szabályozza.

7.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvos szakmai előírások rendelkezései irányadók.

8.
A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási keretszerződésre.
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. szeptember 01.napjától hatályosak.

Foglaljon időpontot: